હું શોધું છું

હોમ  |

એમ્બ્યુલન્સ સેવા
Rating :  Star Star Star Star Star   

ખેડા જિલ્લા એમ્બ્યુલન્સ સેવા 

અ.નં.

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સનું નામ

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સનું સરનામું

ટેલીફોન નંબર

સી.એચ.સી.મહુધા

સી.એચ.સી. મહુધા પોલીસ સ્‍ટેશન પાસે

0૨૬૮૨૫૭૨૫૫૦

0૨૬૮૨૫૭૨૫૫૦

પી.એચ.સી.નાની ખડોલ

પી.એચ.સી.નાની ખડોલ

0૨૬૮૨૫૭૨૮૩૬

પી.એચ.સી. અલીણા

પી.એચ.સી. અલીણા

0૨૬૮૨૫૭૪૩૪૨

પી.એચ.સી.સણાલી

પી.એચ.સી.સણાલી

0૨૬૮૨૫૭૦૩૪૭

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર સલુણ

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર સલુણ

૦૨૬૮ ૨૫૭૦૬૦૨

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર આખડોલ

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર આખડોલ

૦૨૬૮ ૨૫૭૯૫૫૬

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર યોગીનગર

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર યોગીનગર

૦૨૬૮ ૨૫૮૧૪૫૩

સામુહીક. આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર અલિન્‍દ્રા બસ સ્‍ટેન્‍ડ

અલિન્‍દ્રા બસ સ્‍ટેન્‍ડ પાસે ડાકોર રોડ

૦૨૬૮ ૨૫૮૪૬૪૬

૧૦૮

ખેડા સીવીલ હોસ્પિટલ

૦૨૬૯૪ ૨૨૪૮૩૮

૧૦

નગરપાલીકા એમ્યુલન્સ

ખેડા નગરપાલીકા ખાતે

૦૨૬૯૪ ૨૨૨૦૭૪

૧૧

સામુહીક આ.કેન્‍દ્ર માતર

સામુહીક આ.કેન્‍દ્ર માતર

૦૨૬૯૪ ૨૮૫૬૯૬

૧૨

પ્રા. આરોગ્ય કેન્‍દ્ર ખાંધલી

પ્રા. આરોગ્ય કેન્‍દ્ર ખાંધલી

૦૨૬૯૪૨૮૭૬૪૪

૧૩

ભગવતી શ્રી મેલડી મા ટી.બી. સુપર સ્‍પેશ્યાલીસ્‍ટ હોસ્‍પીટલ

સોખડા સીમ માતર ખેડા રોડ

૦૨૬૯૪૨૯૧૬૬૪

૦૨૬૯૪૨૨૪૦૭૫

 

૧૪

ધ મેથોડીસ્ટ

મેથોડીસ્ટ હોસ્પિટલ મીશનરોડ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૫૪૯૭૩

૧૫

સરકારી એમ્બ્યુલન્સ

સી.એચ.સી. ઠાસરા હોસ્પિટલ

૦૨૬૯૯ ૨૨૨૦૯૧

૧૬

ઇમરજન્સી વાન તથા શબવાહીની

સોનાબા હોસ્પિટલ

૦૨૬૯૯ ૩૪૪૨૯૨

૧૭

ઇમરજન્સી વાન

થર્મલ વિદ્યુત હોસ્પિટલ

---

૧૮

૧૦૮ મોબાઇલ વાન

એસ્સાર પેટ્રોલ પંપ ઠાસરા

---

૧૯

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્દ મહેમદાવાદ (સરકારી)

મહેમદાવાદ વિરોલ દરવાજા બહાર તા.મે.વાદ

૦૨૬૯૪ ૨૪૪૦૬૧

૨૦

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્દ (સરકારી) હલદરવાસ

ગામ હલદરવાસ તા.મે.વાદ

૦૨૬૯૪ ૨૭૨૫૨૯

૨૧

સહયોગ હોસ્‍પીટલ

નદી દરવાજા

૦૨૬૯૧ ૨૫૫૨૩૧

૨૨

સરકારી  એમ્‍બ્‍યુંલન્‍સ નંબર- જી.જે.૧૮.જી.૬૮૦૩

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર કઠલાલ

૦૨૬૯૧,૨૪૩૪૭૩

૨૩

નગરપાલિકા  એમ્‍બ્‍યુંલન્‍સ નંબર-જી.જે.૭.એકસ.૩૨૨૬

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર કઠલાલ

૦૨૬૯૧,૨૪૩૪૭૩

૨૪

મારૂતિ વાન  એમ્‍બ્‍યુંલન્‍સ

શ્રેય ર્હાસ્‍પીટલ કઠલાલ

૦૨૬૯૧-૨૪૪૮૦૦

૨૫

નડીયાદ નગરપાલિકા સંચાલીત

ફાયર બ્રીગેડ ઓફીસ નડીયાદ

 ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૦૬,  ૧૦૧

૨૬

નડીયાદ નગરપાલિકા સંચાલીત

ફાયર બ્રીગેડ ઓફીસ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૦૬,  ૧૦૧

૨૭

નડીયાદ નગરપાલિકા સંચાલીત

ફાયર બ્રીગેડ ઓફીસ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૦૬,  ૧૦૧

૨૮

નડીયાદ નગરપાલિકા સંચાલીત

ફાયર બ્રીગેડ ઓફીસ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૦૬,  ૧૦૧

૨૯

નડીયાદ નગરપાલિકા સંચાલીત

ફાયર બ્રીગેડ ઓફીસ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૦૬,  ૧૦૧

૩૦

નડીયાદ નગરપાલિકા સંચાલીત

 

ફાયર બ્રીગેડ ઓફીસ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૦૬,  ૧૦૧

૩૧

મહાગુજરાત મેડીકલ સોસાયટી સંચાલીત

મહાગુજરાત હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૨૭૩૯૮

૩૨

મહાગુજરાત મેડીકલ સોસાયટી સંચાલીત

મહાગુજરાત હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૨૭૩૯૮

૩૩

મહાગુજરાત મેડીકલ સોસાયટી સંચાલીત

મહાગુજરાત હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૨૭૩૯૮

૩૪

ઓનેસ્‍ટ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત

કેર હોસ્‍પીટલ,મરીડા ભાગોળ, નડીયાદ

-

૩૫

જય મહારાજ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલીત

હરીઓમ નગર, કોલેજ રોડ,નડીયાદ

-

૩૬

કલ્‍યાણી સંતરામ મંદીર નડીયાદ

સંતરામ મંદીર નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૦૦૫

૩૭

કલ્‍યાણી સંતરામ મંદીર નડીયાદ

સંતરામ મંદીર નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૦૦૫

૩૮

કલ્‍યાણી સંતરામ મંદીર નડીયાદ

સંતરામ મંદીર નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૦૦૫

૩૯

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ સિવીલ હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

સિવીલ હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૨૧૩૮૬

૪૦

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ સિવીલ હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

સિવીલ હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૨૧૩૮૬

૪૧

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ સિવીલ હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

સિવીલ હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૨૧૩૮૬

૪૨

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ સિવીલ હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

સિવીલ હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૨૧૩૮૬

૪૩

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ સિવીલ હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

સિવીલ હોસ્‍પીટલ નડીયાદ

૦૨૬૮ ૨૫૨૧૩૮૬

૪૪

પ્રાઇવેટ એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ (રાજુભાઇ મારવાડી)

સંતરામ ટાવર પાસે, નડીયાદ

-

૪૫

સરકારી દવાખાનુ ડાકોર

ડાકોર

૦૨૬૯૯ ૨૪૪૨૦૩

૪૬

ડાકોર નગરપાલીકા

ડાકોર

૦૨૬૯૯ ૨૪૪૨૧૩

૪૭

સી.એમ.શાહ હોસ્‍પીટલ એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ

સી.એમ.શાહ હોસ્‍પીટલ વસો તા.નડીઆદ

૦૨૬૮ ૨૫૮૫૬૧૬ ૦૨૬૮ ૨૫૮૫૧૧૮

૪૮

પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર પલાણા એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ

પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર પલાણા

૦૨૬૮

૨૫૮૫૪૯૩

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
સીનીયર સિટીઝન માટે
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
સીનીયર સીટીજ્ન માટે

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર        |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 04-04-2016