હું શોધું છું

હોમ  |

હોસ્પીટલો અને ડોક્ટરો ની યાદી
Rating :  Star Star Star Star Star   

જિલ્લાની ખેડા હોસ્પિટલો અને ર્ડાકટરર્સ. ની યાદી

 

 

નડિયાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન

 

અનં

હોસ્પિટલનુ નામ

હોસ્પિટલનુ સરનામુ

ડૉકટર નુ નામ

ટેલીફોન નં

સીવીલ હોસ્પિટલ નડીયાદ

નડીયાદ સીવીલ રોડ

બી.એમ.વાઘેલા

(૦૨૬૮) ૫૨૧૩૮૬ ૨૫૨૯૦૭૪

મહાગુજરાત હોસ્પિટલ

ખેતા તળાવ પાસે

ડો.ભાવિક સેલત

૨૫૨૭૩૯૮,  ૨૫૨૬૨૨૧

કૃષ્‍ણ હોસ્પિટલ

ડી.પી.દેસાઇ સ્કુલ ના ખાચાંમાં

અતુલ શાહ

૨૫૫૧૨૪૨

ઉત્કર્ષ હોસ્પિલ

નાના કુભનાથ રોડ

એસ.આર. ક્ષત્રી

૨૫૨૩૬૫૬

પ્રવીણભાઇ સોલંકી

નવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે

પ્રવીણ સોલંકી

૨૫૬૫૫૦૧

શ્રીજી હોસ્પિટલ

રબારી વાડ

વાય.ડી.આક્રુવાલા

૨૫૬૬૮૮૪

વિપુલ હોસ્પિટલ

નાના કુભનાથરોડ

વિપુલ અમીન

૨૫૬૫૧૦૮

ડૉ બી.એલ.ભટ્ટ હોસ્‍પીટલ

પટવા પોળ

ડો.વિવેક ભટ્ટ

૨૫૬૬૦૯૭

નવકાર હોસ્‍પીટલ

પ્રીતી કોમ્‍પ્‍લેક્ષ

ડો.પંકજ.એસ.દોષી

૨૫૬૪૩૨૯

૧૦

પાર્થ હોસ્‍પીટલ

પારસ સર્કલ પાસે

ડો.વિનોદ.એમ.ગોહેલ

૨૫૬૩૨૧૧

૧૧

રાહુલ હોસ્‍પીટલ

નાના કુંભનાથ રોડ

ડો.કે.ડી.જેસ્‍વાણી

૨૫૨૧૨૬૧

૧૨

શ્રદ્ધા હોસ્‍પીટલ

ચેતક પેટ્રોલ પંપ પાસે

ડો.હરીશ નાગરાણી

૨૫૬૮૮૮૬

૧૩

દિનેશ પાંધી હોસ્‍પીટલ

મોટા કુંભનાથ રોડ

ડો.દિનેશ પાંધી

૨૫૨૪૧૪૧

૧૪

તુલસી હોસ્‍પીટલ

પીજ ભાગોળ

ડો.અર્ચના પરીખ

૨૫૬૭૦૬૪

૧૫

સુશીલ હોસ્‍પીટલ

વી.કે.વી રોડ

ડો.પી.ડી.પ્રમજાની

૨૫૨૩૭૭૭

૧૬

કીડની હોસ્‍પીટલ

પેટલાદ રોડ

ડો.એ.જી.રાજાપુરકર

૨૫૨૦૩૨૩

૧૭

અંજલી હોસ્‍પીટલ

દેસાઇ વગો

ડો.ભરત.જે.શાહ

૨૫૬૧૬૭૦

૧૮

બી.કે.શાહ હોસ્‍પીટલ

ડભાણ ભાગોળ

ડો.બી.કે.શાહ

૨૫૨૬૬૬૦

૧૯

જયંત શાહ હોસ્‍પીટલ

સંતરામ રોડ

ડો.ચેતન.જેશાહ

૨૫૫૦૧૩૨

૨૦

દીપ હોસ્‍પીટલ

પ્રીતી કોમ્‍પ્‍લેક્ષ

ડો.દક્ષેશ.આર.શાહ

૨૫૬૮૧૯૪

૨૧

એસ.આર.શાહ હોસ્‍પીટલ

ઘોડીયા બજાર

ડો.એસ.આર.શાહ

૨૫૬૫૫૬૧

૨૨

અમી હોસ્‍પીટલ

દેસાઇ વગો

ડો.ઘનશ્‍યામ સોઢા

૨૫૬૦૨૩૪

૨૩

ડો.મહેન્‍દ્ર ગાંધી હોસ્‍પીટલ

નાના કુંભનાથ રોડ

ડો.મહેન્‍દ્ર ગાંધી

૨૫૬૨૬૬૩

૨૪

મમતા હોસ્‍પીટલ

નાના કુંભનાથ રોડ

ડો.હર્ષદભાઇ

૨૫૨૪૧૬૭

૨૫

આરાધના હોસ્‍પીટલ

નાના કુંભનાથ રોડ

ડો.એન.આર.ઉપાધ્‍યાય

૨૫૬૨૬૨૪

૨૬

નવજયોત હોસ્‍પીટલ

સંતરામ રોડ

ડો.પ્રકાશ જોષી

૨૫૬૬૬૯૪

૨૭

શૈશવ હોસ્‍પીટલ

દેસાઇ વગો

ડો.ભાવિન શાહ

૨૫૬૩૨૩૩

૨૮

સમીપ હોસ્‍પીટલ

નાના કુંભનાથ રોડ

ડો.નિરવ પ્રજાપતી

૨૫૬૦૬૩૦

૨૯

પુંજા હોસ્‍પીટલ

વાણસયાવાડ

ડો.પ્રગ્‍નેશ શાહ

૨૫૬૩૬૨૪

૩૦

શિવમ હોસ્‍પીટલ

દેસાઇ વગો

ડો.અલ્‍કેશ શાહ

૨૫૬૫૬૫૧

૩૧

આનંદ હોસ્‍પીટલ

ડી.પી.દેસાઇના ખાંચામાં

ડો.જતીન શાહ

૨૫૬૬૫૬૩

૩૨

સમીપ હોસ્‍પીટલ

દેસાઇ વગો

ડો.એમ આઇ.શેઠ

૨૫૨૭૩૫૬

૩૩

નિધી હોસ્‍પીટલ

ચેતક પેટ્રોલ પંપ સામે

ડો.મનહર.વી.નાયક

૨૫૬૭૧૫૯

૩૪

સુરૂચી હોસ્‍પીટલ

દેસાઇ વગો

ડો.વૈશાલી કોન્‍ટ્રાક્ટર

૨૫૨૧૨૭૧

૩૫

ગોપાલ હોસ્‍પીટલ

વી.કેવી રોડ

ડો.ઉમેશ.સી.શાહ

૨૫૬૯૫૬૪

૩૬

નલીની મેટરનીટી હોમ

રબારીવાડ

ડો.જાનકી.વી.અમીન

૨૫૬૫૧૦૮

૩૭

ઇ.એન.ટી હોસ્‍પીટલ

વી.કે.વી રોડ

ડો.સુપ્રીત પ્રભુ

૨૫૨૩૧૬૩

૩૮

શુભમ હોસ્‍પીટલ

રબારીવાડ

ડો.ઉજ્વલ.બી.શાહ

૨૫૬૪૮૦૨

૩૯

કાન્‍તાલક્ષ્‍મી હોસ્‍પીટલ

દેસાઇ વગો

ડો.યોગીની.એમ પટેલ

૨૫૬૧૧૧૫

૪૦

સાંત્‍વન હોસ્‍પીટલ

વી.કે.વી રોડ

ડો.અશ્ર્વિન.એસ.પટેલ

૨૫૨૧૦૨૧

૪૧

રાધાસ્‍વામી હોસ્‍પીટલ

ઓપનએર થીયેટર સામે

ડો.મનોજ કટારીયા

૨૫૬૪૭૨૧

૪૨

શ્રીનાથ હોસ્‍પીટલ

ડી.પી.દેસાઇના ખાંચામાં

ડો.જ્યોતીન્‍દ્ર.સી.શાહ

૨૫૬૭૫૦૭

૪૩

વિશ્ર્વાસ હોસ્‍પીટલ

કપડવંજ રોડ

ડો.જે.સી.વાઘેલા

૨૫૪૩૧૯૭

૪૪

રંજન પ્રસુતિ ગૃહ

જુના બસ સ્‍ટેન્‍ડ સામે

ડો.રંજનબેન પરાસર

૨૫૬૮૩૯૪

૪૫

સમજુલક્ષ્‍મી હોસ્‍પીટલ

પીજ ભાગોળ

ડો.હર્ષીતભાઇ મહેતા

૯૮૯૮૦૬૧૮૭૦

૪૬

પાવન હોસ્‍પીટલ

ગ્‍લોબ સિનેમા પાછળ

ડો.ધર્મિષ્‍ઠાબેન પટેલ

૨૫૬૨૬૮૭

૪૭

જે.એસ.આયુર્વેદીક હોસ્‍પીટલ

કોલેજ રોડ

ડો.એસ.એન.ગુપ્‍તા

૨૫૨૦૭૨૪

૪૮

જે.એસ.આયુર્વેદીક હોસ્‍પીટલ

કોલેજ રોડ

ડો.એસ.એન.ગુપ્‍તા

૨૫૨૦૭૨૪

 

 

 

 

નડીયાદ પશ્ર્ચિમ પોલીસ સ્‍ટેશન

 

અ.નં

 

 

હોસ્પીટલનુ નામ

હોસ્પીટલનુ સરનામુ

ડોક્ટરનું નામ

ટેલિફોન નં.

(૧)

(૨)

(૩)

(૪)

(૫)

ભુમી હોસ્પિટલ

નીલકંઠ મહાદેવ પાસે ઇંદીરાનગર રોડ નડીયાદ

શ્રીમતી ભુમીતા બહેન નરેન્દ્ર શાહ

 

 

૦૨૬૮ ૨૫૫૮૨૪૨

સંજીવની હોસ્પિટલ

વલ્લભનગર સામે પીજ રોડ નડીયાદ

શ્રી એન.ટી.શાહ

૦૨૬૮ ૨૫૫૪૬૪૭

સંજય હોસ્પિટલ

રેલવે સ્ટેશન પાછળ શ્રેયસ પાસે નડીયાદ્

શ્રી કુમારીલ અમરાવત

૦૨૬૮ ૨૫૫૪૧૨૬/૩૨૮૮૨

કેયા હોસ્પિટલ

મેટ્રોસીટી કોમ્પલેક્ષ પીજ રોડ નડીયાદ

શ્રી યોગાનંદ શુક્લા

૦૨૬૮ ૨૫૩૧૧૩૨

હાર્ટ DDMM

મીશનરોડ નડીયાદ

શ્રી સંજીવ પીટર

૦૨૬૮ ૨૫૫૫૫૧૦

મેથોડીસ્ટ હોસ્પિટલ

મીશનરોડ નડીયાદ

શ્રી રેવ આર.એમ.ઠાકોર

 

૦૨૬૮ ૨૫૫૪૯૭૩

 

 

નડીયાદ રૂરલ પોલીસ સ્‍ટેશન

 

અ.નં

 

 

હોસ્પીટલનુ નામ

હોસ્પીટલનુ સરનામુ

ડોક્ટરનું નામ

ટેલિફોન નં.

(૧)

(૨)

(૩)

(૪)

(૫)

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર

સલુણ

ર્ડા. અંજનાબેન એસ.સોની

૦૨૬૮ ૨૫૭૦૬૦૨

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર

આખડોલ

ર્ડા. શીલ્‍પાબેન ભટ્ટ

૦૨૬૮ ૨૫૭૯૫૫૬

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર

યોગીનગર

ઇ.ર્ડા.હર્ષદભાઇ નાયક

૦૨૬૮ ૨૫૮૧૪૫૩

 

 

ખેડા ટાઉન પોલીસ સ્‍ટેશન

 

અનં

હોસ્પીટલનુ નામ

હોસ્પીટલનુ સરનામુ

ર્ડોક્ટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

ખેડા સીવીલ હોસ્પિટલ (સરકારી)

ખેડા એસ.ટી ડેપોની સામે

ર્ડો.એસ.વી.કોલ્ટે

(૦૨૬૯૪) ૨૨૪૮૩૮

સેવકનુ દવાખાનુ (ખાનગી)

ખેડા લાંબીશેરી

ર્ડો હર્ષદભાઇ સેવક

(૦૨૬૯૪) ૨૨૪૩૭૦

દત્તુનુ દવાખાનુ (ખાનગી)

ખેડા લાંબીશેરી

ર્ડો દત્તુભાઇ જે વ્યાસ

(૦૨૬૯૪) ૨૨૨૧૭૭

પનારાનુ દવાખાનુ (ખાનગી)

ખેડા લાલદરવાજા

ર્ડો અમુતભાઇ પનારા

(૦૨૬૯૪) ૨૨૨૨૨૧

ભટ્ટનુ દવાખાનુ (ખાનગી)

ખેડા પાંચહાટડી

ર્ડો મહેન્દ્રભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ

(૦૨૬૯૪) ૨૨૨૬૦૮

પરીખનુ દવાખાનુ (ખાનગી)

ખેડા જીમખાના

ર્ડો મહેશભાઇ પરીખ

(૦૨૬૯૪) ૨૨૪૬૯૦

બાબુભાઇનુ દવાખાનુ  (ખાનગી)

ખેડા લાંબીશેરી સ્વામીનારાયણ મંદીર સામે

ર્ડો બાબુભાઇ પટેલ

(૦૨૬૯૪) ૨૨૪૩૭૧

 

 

 

ઠાસરા પોલીસ સ્‍ટેશન

 

અનં

હોસ્પીટલનુ નામ

હોસ્પીટલનુ સરનામુ

ર્ડોક્ટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

ઠાસરા સરકારી દવાખાનુ (સી.એસ.સી)

ઠાસરા પીપલવાડા નાકે

ડૉ. શ્રી એન.કે.શર્મા સાહેબ

૦૨૬૯૯ ૨૨૨ ૦૯૧

સેવાલીયા સરકારી દવાખાનુ (પી.એસ.સી)

પંચાયત ઘરની બાજુમાં સેવાલીયા

ડૉ. શ્રી જૈન સાહેબ

૦૨૬૯૯ ૨૩૩ ૯૯૯

સેવાલીયા સોનાબા હોસ્પિટલ

સેવાલીયા ગામ મોર્ડન હાઇસ્કુલની બાજુમાં

ડૉ. શ્રી કૃણાલ જવેરી સાહેબ

૦૨૬૯૯ ૨૩૩

૨૯૨

વિદ્યુત બોર્ડ હોસ્પિટલ

ટી.પી.એસ. થર્મલ

ડૉ. શ્રી વી.સી.પટેલ

---

 

 

વસો પોલીસ સ્‍ટેશન

 

અ.નં.

હોસ્‍પીટલનું નામ

હોસ્‍પીટલનું સરનામુ

ડોકટરનું નામ

ટેલિફોન નંબર

વસો જિલ્‍લા પંચાયત દવાખાનુ

વસો દેવા રોડ તા.નડીઆદ

શ્રી વિનયકુમાર સીંગ

૦૨૬૮ ૨૫૮૫૪૪૨

ભરવાડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ

-//-

શ્રી રમણભાઇ રઇજીભાઇ ભરવાડ

 

સી.એમ.શાહ હોસ્‍પીટલ

વસો પલાણા રોડ તા.નડીઆદ

શ્રી મુકેશભાઇ મફતભાઇ પરીખ

૦૨૬૮ ૨૫૮૫૬૧૬

૦૨૬૮ ૨૫૮૫૧૧૮

-//-

-//-

શ્રી મમ્‍તાબેન પરીમલભાઇ પટેલ

-//-

આસ્‍થા કલીનીક

વસો ચબુતરી  પાસે તા.નડીઆદ

શ્રી વિપુલકુમાર શાન્‍તીલાલ છાપયા

 

 

આરોગ્‍ય વર્ધક દવાખાનુ

-//-

શ્રી મુકેશભાઇ જયંતીલાલ પંડયા

 

સાઇનાથ કલિનીક

વસો પુનીત ચોક તા.નડીઆદ

શ્રી વૈદેહી જગદીશભાઇ ઘડીયારી

 

પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર પલાણા

પલાણા તા.નડીઆદ

શ્રી ગોપાલભાઇ પટેલ

૦૨૬૮ ૨૫૮૫૪૯૩

મમતા કલીનીક

પલાણા તા.નડીઆદ

શ્રી સુધીરકુમાર મનુભાઇ પટેલ

 

૧૦

કલીનીક

સંચા વાળી ખડકી પલાણા તા.નડીઆદ

શ્રી અંકુરભાઇ બાબુભાઇ પટેલ

 

૧૧

પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર પીજ

પીજ ટાવર પાસે તા.નડીઆદ

શ્રી સત્‍યમ ભાવસાર

 

૧૨

કપીલેશ્વર નર્સીગ હોમ

પીજ બસસ્‍ટેન્‍ડ પાસે તા.નડીઆદ

શ્રી કેતન બી. પટેલ

૦૨૬૮ ૨૫૮૨૨૩૩૩

૧૩

શીતલ કલીનીક

લુહાર પોળ પીજ તા.નડીઆદ

શ્રી પ્રકાશ એમ.સંધવી

૦૨૬૮ ૨૫૮૨૬૫૮

૧૪

અલંકાર કલીનીક

પીજ બજાર તા.નડીઆદ

શ્રી કેતનભાઇ વીજયભાઇ પટેલ

 

૧૫

તરુણ જોષી કલીનીક

પીજ તા.નડીઆદ

શ્રી તરૂણભાઇ હરીવદન જોષી

 

૧૬

આરોગ્‍ય મંડળ સાર્વજનીક દવાખાનુ

પીજ પુસ્‍તકાલય પાસે તા.નડીઆદ

શ્રી જયંતીલાલ એચ.ત્રિવેદી

૦૨૬૮ ૨૫૮૨૬૦૭

૧૭

ઓમ ગાયત્રી કલીનીક

બામરોલી તા.નડીઆદ

શ્રી મયુરકુમાર જયંતીભાઇ પટેલ

 

૧૮

કલીનીક

બામરોલી બજાર પાસે તા.નડીઆદ

શ્રી હરીશભાઇ ભવાનભાઇ રોહિત

 

૧૯

ઉમીયા કલીનીક

મિત્રાલ દુધની ડેરી પાસે તા.નડીઆદ

શ્રી હરજીવનદાસ શંકરલાલ પટેલ

 

૨૦

ગાયત્રી કલીનીક

પંચાયત કચેરી પાસે દાવડા તા.નડીઆદ

શ્રી રાકેશભાઇ કનુભાઇ પટેલ

 

 

 

લીંબાસી પોલીસ સ્‍ટેશન

 

અનં

હોસ્પીટલનુ નામ

હોસ્પીટલનુ સરનામુ

ર્ડોક્ટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

પ્રા.આ.કેન્‍દ્ર લીંબાસી

પ્રા.આ.કેન્‍દ્ર લીંબાસી તા.માતર જી.ખેડા

એન.એ જોષી

૦૨૬૯૪ ૨૮૩૬૩૮

 

 

 

માતર પોલીસ સ્‍ટેશન

અનં

હોસ્પીટલનુ નામ

હોસ્પીટલનુ સરનામુ

ર્ડોક્ટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

સામુહીક આ.કેન્‍દ્ર માતર

માતર

ડો.શ્રી આર.આર. ભરવાડ

ડો. ટી.પી વસુન

ડો. અપુર્વ શાહ

૦૨૬૯૪ ૨૮૫૬૯૬

ગાયત્રી હોસ્‍પીટલ માતર

માતર

ડો. પ્રદીપભાઇ વી. પટેલ

૦૨૬૯૪૨૮૫૨૭૧

સાંઇનાથ હોસ્‍પીટલ માતર

માતર

ડો. પંકજભાઇ પરીખ

ડો. કાલીન્‍દી પરીખ

૦૨૬૯૨૮૫૫૧૧

પ્રા. આરોગ્ય કેન્‍દ્ર અલીન્‍દ્રા

અલીન્‍દ્રા

ડો. શુશીલકુમાર ટી મીશ્રા

૦૨૯૬૪૨૮૯૭૯૬

પ્રા. આરોગ્ય કેન્‍દ્ર ખાંધલી

ખાંધલી

ડો.સૌરભ શાહ

૦૨૬૯૪૨૮૭૬૪૪

પ્રા. આરોગ્ય કેન્‍દ્ર  ત્રાજ

ત્રાજ

ડો. રીતેશભાઇ બેન્‍કર

ડો. હીતેશભાઇ પટેલ

૦૨૬૯૪૨૩૩૫૪૭

ભગવતી શ્રી મેલડી મા ટી.બી. સુપર સ્‍પેશ્યાલીસ્‍ટ હોસ્‍પીટલ

સોખડા સીમ માતર ખેડા રોડ

ડો. વિશાલભાઇ જીજુવાડીયા

ડો. બટુકભાઇ બરવાળીયા

૦૨૬૯૪૨૯૧૬૬૪

૦૨૬૯૪૨૨૪૦૭૫

 

 

 

 

 

કઠલાલ પોલીસ સ્‍ટેશન

 

અનં

હોસ્પીટલનુ નામ

હોસ્પીટલનુ સરનામુ

ર્ડોક્ટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર કઠલાલ

કઠલાલ બસસ્‍ટેન્‍ડ સામે

ર્ડા.એ.આર.સુથાર

૦૨૬૯૧,૨૪૩૪૭૩

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર કઠલાલ

-/-

ર્ડા.આશિષ મોદી

૦૨૬૯૧,૨૪૩૪૭૩

પ્રાથમિક  આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર અનારા

અનારા ગામમાં

ર્ડા.કે.આર.પ્રિયદર્શી

-

પ્રાથમિક  આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર ભરકુંડા

ગ્રામ પંચાયત સામે

ર્ડા.પરેશ રાઠોડ

૦૨૬૯૧,૨૪૭૪૩૬

પ્રાથમિક  આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર ચરેડ

ચરેડ ગામમાં

ર્ડા.હર્ષા શાહ

-

પ્રાથમિક  આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર ગોગજીપુર

પ્રાથમિક શાળા પાસે

ર્ડા.જતીન માલવાણીયા

૦૨૬૯૧,૨૪૭૪૨૮

પ્રાથમિક  આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર લસુન્‍દ્રા

લસુન્‍દ્રા ગામમાં

ર્ડા.રોહીત રાણા

૦૨૬૯૧,૨૮૨૫૪૩

ક્રિશ્‍ના કલીનીક કઠલાલ

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર કઠલાલ પાસે

ર્ડા.પરેશ એન.પટેલ

૦૨૬૯૧,૨૪૩૮૨૧

શીતલ કલીનીક કઠલાલ

આષિશ સિનેમા પાસે

ર્ડા.સી.ડી.પટેલ

-

૧૦

આષિશ મેડીકલ ર્હાસ્‍પીટલ કઠલાલ

આષિશ સિનેમા પાસે

ર્ડા.ધર્મેન્‍દ્ર જે.શાહ

૦૨૬૯૧,૨૪૩૬૨૦

૧૧

હોકલ સર્જીકલ ર્હાસ્‍પીટલ કઠલાલ

શ્રીરામ કોમ્‍પલેક્ષ

ર્ડા.પ્રકાશ પરીખ

૦૨૬૯૧,૨૪૪૪૨૯

૧૨

પી.સી.શાહ ની  ર્હાસ્‍પીટલ કઠલાલ

કઠલાલ બજારમાં

ર્ડા.કેતન પી.શાહ

-

૧૩

શ્રેય  ર્હાસ્‍પીટલ કઠલાલ

કઠલાલ અમદાવાદ રોડ ઉપર

ર્ડા.સચીન પટેલ

૦૨૬૯૧,૨૪૪૮૦૦

 

 

 

 

મહુધા પોલીસ સ્‍ટેશન

 

 

અ.નં.

હોસ્‍પિટલનું નામ

હોસ્‍પિટલનું સરનામું

ર્ડાક્ટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

સી.એચ.સી.મહુધા

સી.એચ.સી.મમહુધા પોલીસ સ્‍ટેશન પાસે

ર્ડા.વિકાસ પટેલ

૦૨૬૮૨૫૭૨૫૫૦

ર્ડા.તૃપ્‍તિબેન

૦૨૬૮૨૫૭૨૫૫૦

પી.એચ.સી.નાની ખડોલ

પી.એચ.સી.નાની ખડોલ

ર્ડા.સંજય રાવલ

૦૨૬૮૨૫૭૨૮૩૬

પી.એચ.સી.સીંઘાલી

પી.એચ.સી.સીંઘાલી

ર્ડા.એમ.જે.મિસ્‍ત્રી

૦૨૬૮૨૫૭૨૭૩૦

પી.એચ.સી.ચુણેલ

પી.એચ.સી.ચુણેલ

ર્ડા.ડી.સી.વાટલીયા

૦૨૬૮૨૫૮૩૭૩૨

પી.એચ.સી. અલીણા

પી.એચ.સી.અલીણા

ર્ડા.એલ.યુ.આશ્રા

૦૨૬૮૨૫૭૪૩૪૨

પી.એચ.સી.સણાલી

પી.એચ.સી.સણાલી

ર્ડા.વી.એમ.ડાભી

૦૨૬૮૨૫૭૦૩૪૭

નવજીવન હોસ્‍પિટલ

ગોપાલજી મંદિર પાસે મહુધા

ર્ડા.રૂપલ જે.ગાંધી

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કપડવંજ ટાઉન

 

અ.નં.

હોસ્‍પિટલનું નામ

હોસ્‍પિટલનું સરનામું

ર્ડાક્ટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

પુંજા હોસ્‍પીટલ

બસ સ્‍ટેન્‍ડ સામે

ર્ડા ભાવેશ એસ શાહ

(૦૨૬૯૧)૨૫૨૭૪૭

ર્ડા ગલગલી હલસ્‍પીટલ

સુભાષચોક

ર્ડા અરવિદ જી ગલગલી

૦૨૬૯૨૫૨૧૯૨

ક્રીષ્‍ના હોસ્‍પીટલ

લક્ષ્‍મીપુંજા કોમ્‍પલેક્ષ

ર્ડા કેયુંરભાઇ શાહ

૦૨૬૯૨૫૫૮૫૫

આશીર્વાદ હોસ્‍પીટલ

મીના બજાર

ર્ડા ગોવીદભાઇ એ પટેલ

૦૨૬૯૨૫૨૬૭૩

એ.સી હોસ્‍પીટલ

પાડા પોળ

ર્ડા ગીરીશભાઇ કે તલાટી

૦૨૬૯૨૬૩૬૩૫

જીવનદીપ નર્સીગ હોમ હોસ્‍પીટલ

મીના બજાર

ર્ડા હર્ષદભાઇ બી પટેલ

૦૨૬૯૨૫૨૪૦૫

રત્‍નાકર હોસ્‍પીટલ

રત્‍નાકર માતા રોડ

ર્ડા કમલેશ એન શાહ

૦૨૬૯૨૫૨૫૨૬

કે એમ પટેલ હોસ્‍પીટલ

કુંબેરનગર સોસાયટી

ર્ડા કે એમ પટેલ

૦૨૬૯૨૫૨૧૯૧

અન્‍નપુર્ણા હોસ્‍પીટલ

મીના બજાર

ર્ડા પ્રભુદાસ કે પટેલ

૦૨૬૯૨૫૩૪૧૧

૧૦

જે બી મહેતા જનરલ  હોસ્‍પીટલ

મીના બજાર

ર્ડા મનુભાઇ ગઢવી

૦૨૬૯૨૫૨૩૭૫

૧૧

આશાદીપ હોસ્‍પીટલ

મીના બજાર

ર્ડા યોગેશભાઇ બી શાહ

૦૨૬૯૨૫૨૦૭૩

૧૨

સહયોગ હોસ્‍પીટલ

કડીયાવાડ નાકા

ર્ડા કે ડી પટેલ

૦૨૬૯૨૬૨૦૨૪

૧૩

સહયોગ હોસ્‍પીટલ

નદી દરવાજા

ર્ડા કે ટી પટેલ

૦૨૬૯૨૫૫૨૩૧

૧૪

કુંડલીયા હોસ્‍પીટલ

ગાંધી ચોક

ર્ડા એચ એચ કુંડલીયા

૦૨૬૯૨૫૨૭૫૮

૧૫

હાર્દ સર્જીકલ હોસ્‍પીટલ

મીના બજાર

ર્ડા ઉમેશ પી શાહ

૦૨૬૯૨૫૪૯૬૭

૧૬

ઉત્‍કર્ષ હોસ્‍પીટલ

નડીયાદ રોડ

ર્ડા અરવીદ જી પટેલ

૦૨૬૯૨૫૨૧૧૫

૧૭

સાંત્‍વન હોસ્‍પીટલ

મીના બજાર

ર્ડા ફાલ્‍ગુની બી પટેલ

૦૨૬૯૨૫૫૫૧૫

 

 

 

 

 

 

 

 

મહેમદાવાદ પોલીસ સ્‍ટેશન

 

 

અ.નં.

હોસ્‍પિટલનું નામ

હોસ્‍પિટલનું સરનામું

ર્ડાક્ટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્દ મહેમદાવાદ (સરકારી)

મહેમદાવાદ વિરોલ દરવાજા બહાર તા.મે.વાદ

ડૉ.શ્રી ડી.આર.પટેલ

૦૨૬૯૪ ૨૪૪૦૬૧

સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્દ હલદરવાસ  (સરકારી)

ગામ હલદરવાસ તા.મે.વાદ

ડૉ.શ્રી સંદિપ મિશ્રા

૦૨૬૯૪ ૨૭૨૫૨૯

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્દ કનીજ (સરકારી)

ગામ કનીજ તા.મે.વાદ

ડૉ.શ્રી યુસુફ મન્‍સુરી

૦૨૬૯૪ ૨૭૩૫૭૩

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્દ મોદજ (સરકારી)

ગામ મોદજ તા.મે.વાદ

ડૉ.શ્રી પુનમ ચૌધરી

૦૨૬૯૪ ૨૭૧૫૮૪

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્દ ઘોડાસર (સરકારી)

ગામ ઘોડાસર તા.મે.વાદ

ડૉ.શ્રી કે.એમ.ભાટીયા

૦૨૬૯૪ ૨૭૧૬૩૩

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્દ રૂદણ (સરકારી)

ગામ રૂદણ તા.મે.વાદ

ડૉ.શ્રી અશોક પટેલ

૦૨૬૯૪ ૨૭૪૨૮૨

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્દ સીહુંજ (સરકારી)

ગામ સીહુંજ તા.મે.વાદ

ડૉ.શ્રી આર.બી.કાપડીયા

૦૨૬૯૪ ૨૭૪૭૨૪

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્દ વરસોલા (સરકારી)

ગામ વરસોલા તા.મે.વાદ

ડૉ.શ્રી સંજય રાણા

૦૨૬૯૪ ૨૭૫૬૧૪

ભાવસાર હોસ્‍પીટલ (પ્રાઇવેટ)

૪૯ નવજીવન સોસા. સ્‍ટેશન રોડ મહેમદાવાદ

ડૉ.શ્રી નીલેશ આર જરીવાલા

૦૨૬૯૪ ૨૪૪૫૭૨

૧૦

આશિર્વાદ હોસ્‍પીટલ (પ્રાઇવેટ)

મહુધા રોડ મહેમદાવાદ

ડૉ.શ્રી બ્રિજેશકુમાર

૦૨૬૯૪ ૨૪૫૩૪૧

૧૧

જીવનદીપ હોસ્‍પીટલ (પ્રાઇવેટ)

ખાત્રજ ચોકડી મહેમદાવાદ રોડ

ડૉ.શ્રી એમ.એસ.અન્‍સારી

 

૧૨

લકી હોસ્‍પીટલ (પ્રાઇવેટ)

મહુધા રોડ સ્‍ટેશન પાસે મહેમદાવાદ

ડૉ.શ્રી વિજફ કે. અજમેરા

૦૨૬૯૪ ૨૪૪૬૭૯

 

 

 

આતરસુબા પોલીસ સ્‍ટેશન

અ.નં.

હોસ્‍પિટલનું નામ

હોસ્‍પિટલનું સરનામું

ર્ડાક્ટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

સામુહીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર અને રેફરલ હોસ્‍પીટલ આતરસુંબા

આતરસુંબા તા.કપડવંજ

શ્રી તેજસ લેઉઆ

(૦૨૬૯૧) ૨૮૧૬૩૮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ચકલાસી પોલીસ સ્‍ટેશન

 

 

 

                                                                     

અ.નં.

હોસ્‍પિટલનું નામ

હોસ્‍પિટલનું સરનામું

ર્ડાક્ટરનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

 ર્ડા.શ્રી. એ.કે.શિહોરા ચકલાસી પી.એચ.સી

ચકલાસી  મેઇન ગેટ પાસે

ર્ડા.શ્રી. એ.કે.શિહોરા

૦૨૬૮ ૨૫૮૦૬૩૯

સામુહીક. આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર અલિન્‍દ્રા બસ સ્‍ટેન્‍ડ

અલિન્‍દ્રા બસ સ્‍ટેન્‍ડ પાસે ડાકોર રોડ

ર્ડા.શ્રી. આઇ.એસ.પંડયા

 

૦૨૬૮ ૨૫૮૪૬૪૬

  પી.Pએચ.સી. નરસંડા

નરસંડા પંચાયત પાસે

ડો.શ્રી હર્ષદ .એન. નાયક 

૦૨૬૮ ૨ ૫૮૭૭૩૮

  સ્‍વામિ નારાયણ હોસ્‍પીટલ         વડતાલ (ટ્રસ્‍ટ)

વડતાલ ટી પોઇન્‍ટ પાસે

ડો.શ્રી મહેશ પુજારી  

૦૨૬૮ ૨૫૮૯૬૩૭

મહોળેલ  પી.એચ.સી

મહોળેલ તળાવ પાસે

ડો.શ્રી રાજેન્‍દ્રસીહ પરમાર    

૦૨૬૮ ૨૫૭૦૩૮૦

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
સીનીયર સિટીઝન માટે
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર
સીનીયર સીટીજ્ન માટે

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર        |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 04-04-2016