પોલીસ અધિક્ષક, ખેડા
http://www.spkheda.gujarat.gov.in

આર.એસ.પી.

1/30/2020 2:16:06 AM
આર.એસ.પી.

અત્રેના જીલ્લામાં માર્ગ સલામતિ માટે જીલ્લા ટ્રાફિક શાખા તથા હાઈવે ટ્રાફિક શાખા કાર્યરત છે જે હાઈવે પર બનતા ટ્રાફિકના ગુનાઓ અટકાવવા માટે સતત કાર્યરત રહે છે. તથા ટ્રાફિકના નિયમોનો ભંગ કરે તેવા વિરુઘ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરે છે. તદુપરાંત જે તે પો.સ્ટે ના રોડ વિસ્તારમાં પોલીસ સ્ટેશન ની મોબાઈલો પેટ્રોલીંગ કરે છે. તથા નાઈટ રાઉન્ડ કરી માર્ગ સલામતિની કાર્યવાહી કરે છે.